0917 67 07 99

lắp đặt hệ thống camera
CAMERA AHD J-TECH 5250
CAMERA J-TECH AHD5250
350.000 / 400.000 / 450.000 / 500.000/ 550.000
CAMERA AHD J-TECH AHD5270
CAMERA AHD J-TECH 5270
300.000 / 350.000 / 400.000 / 450.000 / 500.000