0917 67 07 99
Máy chiếu NEC
Máy chiếu phòng họp lớn NEC NP-P501XG
Máy chiếu phòng họp lớn NEC NP-P501XG
36.080.000
Máy chiếu phòng họp lớn NEC NP-P451XG
Máy chiếu phòng họp lớn NEC NP-P451XG
29.960.000
Máy chiếu phòng họp lớn NEC NP-P451WG
Máy chiếu phòng họp lớn NEC NP-P451WG
31.960.000
Máy chiếu phòng họp lớn NEC NP-P401WG
Máy chiếu phòng họp lớn NEC NP-P401WG
34.680.000
Máy chiếu NEC NP-UM330XG
Máy chiếu NEC NP-UM330XG
38.650.000
Máy chiếu NEC NP-M420XG
Máy chiếu NEC NP-M420XG
28.750.000
Máy chiếu gần NEC NP-UM280XG
Máy chiếu gần NEC NP-UM280XG
25.450.000
Máy chiếu gần NEC NP-M300XSG
Máy chiếu gần NEC NP-M300XSG
19.780.000
Máy chiếu NEC NP-V260WG
Máy chiếu NEC NP-V260WG
14.490.000
Máy chiếu NEC NP-VE281XG
Máy chiếu NEC NP-VE281XG
10.860.000